TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
06/06/2016 Báo cáo thay đổi sở hữu của Công ty Du lịch Thuận Thiên BHS
01/06/2016 Công văn 20 ngày 01/06/2016: Thay đổi trưởng ban kiểm soát BHS
18/05/2016 Công văn 19 ngày 18/05/2016: Thông qua phương án phát hành trái phiếu BHS
12/05/2016 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty BHS
19/03/2016 Nghị quyết thành lập Công ty TM XNK Biên Hòa BHS
14/03/2016 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Công ty TNHH TM Đầu tư Thuận Thiên BHS
29/02/2016 Báo cáo sở hữu cùa bà Đặng Huỳnh Ức My: không còn là cổ đông lớn BHS
04/02/2016 Kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công BHS
30/01/2016 Báo cáo quản trị năm 2015 BHS
29/01/2016 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 BHS
29/01/2016 Miễn nhiệm cán bộ quản lý: ông Lê Ngọc Thông BHS
09/01/2016 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của Cty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh BHS
29/12/2015 Thay đổi trưởng ban kiểm soát: ông Lê Quốc Phong BHS
28/12/2015 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014-2015 BHS
28/12/2015 Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014-2015 BHS
22/12/2015 Các đơn đề cử vào HĐQT, BKS BHS
22/12/2015 Các đơn từ nhiệm HĐQT, BKS BHS
13/12/2015 Tài liệu ĐHCĐ thường niên niên độ 2014-2015 BHS
13/12/2015 Công văn công bố Tài liệu ĐHCĐ thường niên niên độ 2014-2015 BHS
09/12/2015 Tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 BHS
09/12/2015 Đấu giá cổ phần Công ty Mía Đường Tây Ninh BHS
09/12/2015 Nghị quyết của HĐQT Tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 BHS
04/12/2015 Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn BHS
02/12/2015 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7 BHS
02/12/2015 Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết của SGDCK TP HCM BHS
21/11/2015 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh NHS lần 13 - Công văn gửi UBCKNN và Sở GDCK BHS Ninh Hoà
21/11/2015 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh NHS lần 13 BHS Ninh Hoà
21/11/2015 Công bố xác nhận kết quả phát hành của UBCKNN BHS Ninh Hoà
18/11/2015 Giải thể chi nhánh Đà nẵng BHS
17/11/2015 Quyết định tổ chức ĐHCĐ và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên niên độ 2014-2015 BHS