TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
30/06/2016 Tái bổ nhiệm phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối Kỹ Thuật - Sản Xuất BHS
30/06/2016 Công văn số 3903/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán nhà nước: đã nhận báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP BHS
29/06/2016 Nghị quyết Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
29/06/2016 Thông Báo Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
29/06/2016 Hủy ngày đăng ký cuối cùng 05/07/2016 tổ chức ĐHCĐ bất thường BHS
29/06/2016 Thay đổi sở hữu của cổ đông có liên quan nội bộ BHS
23/06/2016 Thông báo giao dịch của cổ đông có liên quan nội bộ BHS
22/06/2016 Chọn đơn vị kiểm toán vốn cho phần cổ phiếu ESOP BHS
20/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
20/06/2016 Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
20/06/2016 Thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành BHS
16/06/2016 Thông qua kết quả đăng ký và xử lý cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết BHS
15/06/2016 Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ESOP BHS
10/06/2016 Danh sách người nội bộ mua cổ phiếu ESOP BHS
10/06/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức và người có liên quan BHS
06/06/2016 Báo cáo thay đổi sở hữu của Công ty Du lịch Thuận Thiên BHS
01/06/2016 Công văn 20 ngày 01/06/2016: Thay đổi trưởng ban kiểm soát BHS
18/05/2016 Công văn 19 ngày 18/05/2016: Thông qua phương án phát hành trái phiếu BHS
12/05/2016 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty BHS
19/03/2016 Nghị quyết thành lập Công ty TM XNK Biên Hòa BHS
14/03/2016 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Công ty TNHH TM Đầu tư Thuận Thiên BHS
29/02/2016 Báo cáo sở hữu cùa bà Đặng Huỳnh Ức My: không còn là cổ đông lớn BHS
04/02/2016 Kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công BHS
30/01/2016 Báo cáo quản trị năm 2015 BHS
29/01/2016 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 BHS
29/01/2016 Miễn nhiệm cán bộ quản lý: ông Lê Ngọc Thông BHS
09/01/2016 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của Cty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh BHS
29/12/2015 Thay đổi trưởng ban kiểm soát: ông Lê Quốc Phong BHS
28/12/2015 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014-2015 BHS
28/12/2015 Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014-2015 BHS