TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
15/09/2015 Quyết định 308 - Miễn nhiệm CBQL ông Nguyễn Quốc Việt BHS
15/09/2015 Nghị quyết 309 - Bổ sung HĐQT ông Nguyễn Quốc Việt BHS
15/09/2015 Nghị quyết 307 - Từ nhiệm HĐQT ông Lê văn Dĩnh BHS
10/09/2015 Quyết định xử phạt hành chính của cục thuế đối với BHS BHS
31/08/2015 Báo cáo giao dịch của cổ đông có liên quan đến nôi bộ BHS
01/08/2015 Điều lệ hiện hành BHS
01/08/2015 Quyết định 247 HĐQT BHS
01/08/2015 Dự thảo điều lệ BHS BHS
01/08/2015 Dự thảo hợp đồng sáp nhập BHS và NHS BHS
01/08/2015 Nghị quyết 249 Hội Đồng Quản Trị BHS BHS
31/07/2015 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa BHS Ninh Hoà
30/07/2015 Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 BHS
17/07/2015 Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn BHS
29/06/2015 Báo cáo thay đỗi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn: Tổng công ty mía đường 2 BHS
26/06/2015 Biên bản họp 01/2015/BB-ĐHĐCĐ/BHS ngày 26/6/2015 - Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
26/06/2015 Nghị quyết 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015 - Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
21/06/2015 Đơn đề cử 3 thành viên vào vào HĐQT, 1 thành viên vào BKS, và sơ yếu lý lịch các thành viên BHS
18/06/2015 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Cong ty Mía Đường 2 BHS
18/06/2015 QĐ 188 bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tín kế toán trưởng BHS
12/06/2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổng đông nội bộ Bùi Văn Lang BHS
09/06/2015 Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
09/06/2015 Thông báo gia hạn nhận thư đấu thầu thanh lý tài sản BHS
01/06/2015 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Bùi Văn Lang BHS
22/05/2015 QĐ 167 của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Huỳnh Ức My BHS
20/05/2015 Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHCĐ bất thường BHS
14/05/2015 Tổ chức ĐHCĐ bất thường niên độ 2014-2015 BHS
14/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ bất thường niên độ 2014-2015 BHS
14/05/2015 THÔNG BÁO ĐẤU THẦU THANH LÝ TÀI SẢN BHS
06/05/2015 Công văn 596 gửi UBCK: thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Nho Định BHS
27/04/2015 Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý ông Trần Quốc Thảo: phó TGĐ tài chính BHS