TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
23/03/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Khối hỗ trợ BHS
23/03/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính BHS
22/03/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ BHS
16/03/2017 Tái bổ nhiệm giám đốc nhà máy TTC Biên Hòa - Trị An từ ngày 15/03/2107 đến ngày 14/03/2020 BHS
02/03/2017 Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng bà Ngô Thị Thanh Hằng BHS
02/03/2017 Quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Nguyễn Minh Tín BHS
09/02/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng - thay đổi thời gian BHS
09/02/2017 Nghị quyết của HĐQT về: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm BHS
02/02/2017 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu BHS
02/02/2017 Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu BHS
02/02/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (02/02/2017) BHS
23/01/2017 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng BHS
21/01/2017 Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng BHS
12/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị Cty Cổ phần Đường Biên Hòa năm 2016 BHS
05/01/2017 UBCKNN chấp thuận Công văn gia han công bố thông tin BCTC quý và báo cáo soát xét 6 tháng BHS
28/12/2016 Báo cáo giao dịch cổ phiếu có liên quan nội bộ BHS
23/12/2016 Chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2016-2017 BHS
13/12/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu có liên quan nội bộ BHS
07/12/2016 Quyết định số 243/2016/QĐ-HĐQT v/v Tái bổ nhiệm Giám đốc NMĐ TTC Biên Hòa – Tây Ninh BHS
07/12/2016 Quyết định số 242/2016/QĐ-HĐQT V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng BHS
17/11/2016 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
17/11/2016 Biên bản đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
15/11/2016 Quyết định số 216/2016/QĐ-HĐQT v/v Bổ chức danh Giám đốc Kinh doanh phụ trách kênh tiêu thụ khách hàng Công nghiệp BHS
15/11/2016 Quyết định số 215/2016/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh phụ trách kênh Tiêu dùng BHS
15/11/2016 Quyết định số 214/2016/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc BHS
04/11/2016 Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc thường trực Trần Quốc Thảo BHS
18/10/2016 Báo cáo thường niên niên độ 2015-2016 BHS
18/10/2016 Công văn số 99/2016/CV-BHS ngày 18/10/2016 v/v Công bố Báo cáo thường niên niên độ 2015 – 2016 BHS
16/09/2016 Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại Hải Vi BHS
25/08/2016 Kết quả giao dịch có liên quan đến nội bộ của Betrimex BHS