TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
19/04/2017 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 BHS
14/04/2017 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thành Công BHS
14/04/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Đình Nghiêm BHS
13/04/2017 Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ Lê Quang Hải BHS
12/04/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Dương Thị Tô Châu BHS
12/04/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan đến người nội bộ BHS
10/04/2017 Quyết định của UBCKNN v/v chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho BHS BHS
05/04/2017 Báo cáo Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Thuận Thiên: không còn là cổ đông lớn BHS
05/04/2017 Báo cáo thay đổi sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Thuận Thiên BHS
05/04/2017 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Văn phòng đại diện thay đổi lần thứ 1 BHS
05/04/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ CTCP Đường Biên Hòa (Ông Lê Đình Nghiêm) BHS
29/03/2017 Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng BHS
28/03/2017 Hướng dẫn quy trình nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu chào bán ra công chúng BHS
28/03/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Quang Hải BHS
27/03/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Dương Thị Tô Châu BHS
23/03/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Khối hỗ trợ BHS
23/03/2017 Bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính BHS
22/03/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ BHS
16/03/2017 Tái bổ nhiệm giám đốc nhà máy TTC Biên Hòa - Trị An từ ngày 15/03/2107 đến ngày 14/03/2020 BHS
02/03/2017 Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng bà Ngô Thị Thanh Hằng BHS
02/03/2017 Quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Nguyễn Minh Tín BHS
09/02/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng - thay đổi thời gian BHS
09/02/2017 Nghị quyết của HĐQT về: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm BHS
02/02/2017 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu BHS
02/02/2017 Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu BHS
02/02/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (02/02/2017) BHS
23/01/2017 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng BHS
21/01/2017 Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng BHS
12/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị Cty Cổ phần Đường Biên Hòa năm 2016 BHS
05/01/2017 UBCKNN chấp thuận Công văn gia han công bố thông tin BCTC quý và báo cáo soát xét 6 tháng BHS