Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

07/BHS/2018

Ngày công bố
14/11/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

06/BHS/2018

Ngày công bố
12/11/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Sugar
Số công bố

05/BHS/2018

Ngày công bố
08/11/2018

Sản phẩm
Đường trắng cao cấp / Premium White Sugar(Phan Rang)
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

02/BHS.PR/2018

Ngày công bố
10/08/2018

Sản phẩm
Đường trắng tiêu chuẩn / Standard White Sugar(Phan Rang)
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa TTC - Phan Rang
Số công bố

01/BHS.PR/2018

Ngày công bố
10/08/2018

Sản phẩm
Đường tinh luyện Vitamin A/Extra Refined Sugar Fotified Vitamin A
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Value
Số công bố

01/2018/BHS

Ngày công bố
02/08/2018

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

238/2017/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
05/09/2017

Sản phẩm
Đường phèn hạt thiên nhiên/Natural Rock Sugar - White Crystal
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

03/2018/BHS

Ngày công bố
31/05/2018

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pro
Số công bố

02/2018/BHS

Ngày công bố
31/05/2018

Sản phẩm
Đường vàng khoáng chất /Gold Mineral Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

04/2018/BHS

Ngày công bố
18/09/2018

Sản phẩm
Đường tinh luyện / Extra Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

024/2014/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
24/02/2014

Sản phẩm
Đường tinh luyện hạt nhuyễn / Caster Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

253/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

239/2017/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
05/09/2017

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

050/2017/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
10/02/2017

Sản phẩm
Đường tinh luyện tiêu chuẩn / Standard Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

255/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện cao cấp / Premium Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

254/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện đặc biệt / Special Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

251/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện thượng hạng / Super Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

252/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Syrup
Số công bố

359/2016/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
02/11/2016