Sản phẩm
Đường tinh luyện / Extra Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

024/2014/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
24/02/2014

Sản phẩm
Đường tinh luyện hạt nhuyễn / Caster Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

253/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Daily
Số công bố

239/2017/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
05/09/2017

Sản phẩm
Đường vàng thiên nhiên / Natural Gold Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Gold
Số công bố

255/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện tiêu chuẩn / Standard Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

255/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện cao cấp / Premium Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

254/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện đặc biệt / Special Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

251/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện thượng hạng / Super Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

252/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Syrup
Số công bố

359/2016/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
02/11/2016