Sản phẩm
Đường vàng khoáng chất /Gold Mineral Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

04/2018/BHS

Ngày công bố
18/09/2018

Sản phẩm
Đường tinh luyện / Extra Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

024/2014/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
24/02/2014

Sản phẩm
Đường tinh luyện hạt nhuyễn / Caster Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

253/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện tiêu chuẩn / Standard Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

255/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện cao cấp / Premium Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

254/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện đặc biệt / Special Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

251/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015

Sản phẩm
Đường tinh luyện thượng hạng / Super Refined Sugar
Chủng loại sản phẩm
Bien Hoa Pure
Số công bố

252/2015/YTĐN-XNCB

Ngày công bố
11/09/2015