TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
26/06/2015 Biên bản họp 01/2015/BB-ĐHĐCĐ/BHS ngày 26/6/2015 - Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
26/06/2015 Nghị quyết 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2015 - Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
21/06/2015 Đơn đề cử 3 thành viên vào vào HĐQT, 1 thành viên vào BKS, và sơ yếu lý lịch các thành viên BHS
18/06/2015 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng Cong ty Mía Đường 2 BHS
18/06/2015 QĐ 188 bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tín kế toán trưởng BHS
12/06/2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổng đông nội bộ Bùi Văn Lang BHS
09/06/2015 Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 BHS
09/06/2015 Thông báo gia hạn nhận thư đấu thầu thanh lý tài sản BHS
01/06/2015 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Bùi Văn Lang BHS
22/05/2015 QĐ 167 của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Huỳnh Ức My BHS
20/05/2015 Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHCĐ bất thường BHS
14/05/2015 Tổ chức ĐHCĐ bất thường niên độ 2014-2015 BHS
14/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ bất thường niên độ 2014-2015 BHS
14/05/2015 THÔNG BÁO ĐẤU THẦU THANH LÝ TÀI SẢN BHS
06/05/2015 Công văn 596 gửi UBCK: thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Nho Định BHS
27/04/2015 Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý ông Trần Quốc Thảo: phó TGĐ tài chính BHS
24/04/2015 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An BHS
24/04/2015 Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ngô Thị Thanh Hằng BHS
17/04/2015 Công văn 118 gửi UBCK về thay đổi trưởng ban kiểm soát BHS
15/04/2015 Nghị quyết 108 của HĐQT BHS
31/03/2015 QĐ 89: miễn nhiệm CBQL ông Phạm Công Hải, QĐ 90: bổ nhiệm CBQL ông Nguyễn Quốc Việt BHS
16/03/2015 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ BHS
11/03/2015 Công văn 063 Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin: Bà trần Quế Trang BHS
07/03/2015 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông có liên quan BHS
06/03/2015 Quyết định 53 của HĐQT: miễn nhiệm cán bộ quản lý BHS
06/03/2015 Quyết định 54 của HĐQT: bổ nhiệm cán bộ quản lý bà Trần Quế Trang BHS
06/03/2015 QĐ 57 của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 BHS
31/01/2015 Báo cáo quản trị năm 2014 BHS
29/01/2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BHS
26/01/2015 Nghị quyết số 0025 ngày 26/01/2015 của HĐQT BHS