TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
31/12/2014 Đơn từ nhiệm CT HĐQT của ông Thái Văn Chuyện BHS
31/12/2014 Nghị quyết 470 v/v bầu chức danh CT HĐQT BHS
26/12/2014 Quy chế quản trị nội bộ Công ty BHS
26/12/2014 Quyết định 465: Miễn nhiện cán bộ quản lý ông Lê Quang Hải BHS
26/12/2014 Quyết định 466: bổ nhiệm cán bộ quản lý ông Nguyễn Thành Khiêm BHS
23/12/2014 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 23/12/2014 BHS
11/12/2014 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan: Công ty cổ phần Điện Gia Lai BHS
29/11/2014 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS
22/11/2014 Thông báo số 428 chia cổ tức niên độ từ 01/01 - 30/06/2014 BHS
22/11/2014 Nghị quyết số 426 chia cổ tức niên độ từ 01/01 - 30/06/2014 BHS
03/11/2014 Công văn 393: bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT BHS
03/11/2014 Nghị quyết 392: Bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT BHS
30/10/2014 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 BHS
30/10/2014 Biên bản đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 BHS
24/10/2014 Đơn đề cử Phạm Trung Kiên vào Ban kiểm soát BHS
24/10/2014 Bổ sung tài liệu đại hội cổ đông niên độ 2014 BHS
21/10/2014 Đơn từ nhiệm và thông báo ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát BHS
17/10/2014 Đơn đề cử bà Nguyễn Thị Hoa vào HĐQT BHS
16/10/2014 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông liên quan: Công ty Cổ phần Điện Gia lai BHS
15/10/2014 Thông báo ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT BHS
15/10/2014 Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 BHS
13/10/2014 Báo cáo thường niên 2014 BHS
10/10/2014 Thông báo tổ chức đại hội cổng đông thường niên niên độ 2014 BHS
30/09/2014 Quyết định 325 bổ nhiệm nhân sự cấp cao Lê Ngọc Thông BHS
26/09/2014 Quyết định 324 miễn nhiệm nhân sự cấp cao Lê An Khang BHS
18/09/2014 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông niên độ 01/01-30/06/2014 BHS
17/09/2014 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện BHS
16/09/2014 Nghị quyết số 311 ngày 16/09/2014 của HĐQT BHS
16/09/2014 Quyết định số 312 ngày 16/09/2014 của HĐQT: thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2014-2015 BHS
12/09/2014 Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết BHS