TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
24/04/2015 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An BHS
24/04/2015 Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ngô Thị Thanh Hằng BHS
17/04/2015 Công văn 118 gửi UBCK về thay đổi trưởng ban kiểm soát BHS
15/04/2015 Nghị quyết 108 của HĐQT BHS
31/03/2015 QĐ 89: miễn nhiệm CBQL ông Phạm Công Hải, QĐ 90: bổ nhiệm CBQL ông Nguyễn Quốc Việt BHS
16/03/2015 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ BHS
11/03/2015 Công văn 063 Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin: Bà trần Quế Trang BHS
07/03/2015 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông có liên quan BHS
06/03/2015 Quyết định 53 của HĐQT: miễn nhiệm cán bộ quản lý BHS
06/03/2015 Quyết định 54 của HĐQT: bổ nhiệm cán bộ quản lý bà Trần Quế Trang BHS
06/03/2015 QĐ 57 của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2014-2015 BHS
31/01/2015 Báo cáo quản trị năm 2014 BHS
29/01/2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BHS
26/01/2015 Nghị quyết số 0025 ngày 26/01/2015 của HĐQT BHS
23/01/2015 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 BHS
21/01/2015 Nghị quyết 017 ngày 20/01/2015 của HĐQT: thông qua đơn từ nhiệm HĐQT của ông Nguyễn Văn Lộc BHS
21/01/2015 Nghị quyết 018 ngày 20/01/2015: bổ sung ông Bùi văn Lang tham gia HĐQT BHS
31/12/2014 Đơn từ nhiệm CT HĐQT của ông Thái Văn Chuyện BHS
31/12/2014 Nghị quyết 470 v/v bầu chức danh CT HĐQT BHS
26/12/2014 Quy chế quản trị nội bộ Công ty BHS
26/12/2014 Quyết định 465: Miễn nhiện cán bộ quản lý ông Lê Quang Hải BHS
26/12/2014 Quyết định 466: bổ nhiệm cán bộ quản lý ông Nguyễn Thành Khiêm BHS
23/12/2014 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 23/12/2014 BHS
11/12/2014 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan: Công ty cổ phần Điện Gia Lai BHS
29/11/2014 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BHS
22/11/2014 Thông báo số 428 chia cổ tức niên độ từ 01/01 - 30/06/2014 BHS
22/11/2014 Nghị quyết số 426 chia cổ tức niên độ từ 01/01 - 30/06/2014 BHS
03/11/2014 Công văn 393: bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT BHS
03/11/2014 Nghị quyết 392: Bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT BHS
30/10/2014 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 BHS