TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
28/12/2016 Báo cáo giao dịch cổ phiếu có liên quan nội bộ BHS
23/12/2016 Chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2016-2017 BHS
13/12/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu có liên quan nội bộ BHS
07/12/2016 Quyết định số 243/2016/QĐ-HĐQT v/v Tái bổ nhiệm Giám đốc NMĐ TTC Biên Hòa – Tây Ninh BHS
07/12/2016 Quyết định số 242/2016/QĐ-HĐQT V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng BHS
17/11/2016 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
17/11/2016 Biên bản đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 BHS
15/11/2016 Quyết định số 216/2016/QĐ-HĐQT v/v Bổ chức danh Giám đốc Kinh doanh phụ trách kênh tiêu thụ khách hàng Công nghiệp BHS
15/11/2016 Quyết định số 215/2016/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh phụ trách kênh Tiêu dùng BHS
15/11/2016 Quyết định số 214/2016/QĐ-HĐQT v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc BHS
04/11/2016 Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc thường trực Trần Quốc Thảo BHS
18/10/2016 Báo cáo thường niên niên độ 2015-2016 BHS
18/10/2016 Công văn số 99/2016/CV-BHS ngày 18/10/2016 v/v Công bố Báo cáo thường niên niên độ 2015 – 2016 BHS
16/09/2016 Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại Hải Vi BHS
25/08/2016 Kết quả giao dịch có liên quan đến nội bộ của Betrimex BHS
23/08/2016 Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu BHS
22/08/2016 Tái bổ nhiệm giám đốc nhà máy đường luyện Phan Minh Nhật BHS
05/08/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Betrimex có liên quan nội bộ BHS
28/07/2016 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 BHS
26/07/2016 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty Betrimex có liên quan nội bộ BHS
15/07/2016 Quyết định của sở GDCK TP. HCM: thay đổi niêm yết cổ phiếu BHS BHS
15/07/2016 Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông liên quan: TTCS BHS
15/07/2016 Thông báo giao dịch của Betrmex có liên quan đến nội bộ BHS
15/07/2016 Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Lê Quốc Phong BHS
12/07/2016 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8 BHS
11/07/2016 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 BHS
04/07/2016 Báo cáo kết quả giao dịch có liên quan nội bộ BHS
01/07/2016 Chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với BHS Trading BHS
01/07/2016 Điều lệ sửa đổi BHS tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty BHS
01/07/2016 Nghị quyết BHS tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty BHS