TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
23/08/2016 Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu BHS
22/08/2016 Tái bổ nhiệm giám đốc nhà máy đường luyện Phan Minh Nhật BHS
05/08/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Betrimex có liên quan nội bộ BHS
28/07/2016 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 BHS
26/07/2016 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty Betrimex có liên quan nội bộ BHS
15/07/2016 Quyết định của sở GDCK TP. HCM: thay đổi niêm yết cổ phiếu BHS BHS
15/07/2016 Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông liên quan: TTCS BHS
15/07/2016 Thông báo giao dịch của Betrmex có liên quan đến nội bộ BHS
15/07/2016 Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Lê Quốc Phong BHS
12/07/2016 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8 BHS
11/07/2016 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 BHS
04/07/2016 Báo cáo kết quả giao dịch có liên quan nội bộ BHS
01/07/2016 Chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với BHS Trading BHS
01/07/2016 Điều lệ sửa đổi BHS tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty BHS
01/07/2016 Nghị quyết BHS tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty BHS
30/06/2016 Tái bổ nhiệm phó Tổng Giám Đốc phụ trách khối Kỹ Thuật - Sản Xuất BHS
30/06/2016 Công văn số 3903/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán nhà nước: đã nhận báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP BHS
29/06/2016 Nghị quyết Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
29/06/2016 Thông Báo Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
29/06/2016 Hủy ngày đăng ký cuối cùng 05/07/2016 tổ chức ĐHCĐ bất thường BHS
29/06/2016 Thay đổi sở hữu của cổ đông có liên quan nội bộ BHS
23/06/2016 Thông báo giao dịch của cổ đông có liên quan nội bộ BHS
22/06/2016 Chọn đơn vị kiểm toán vốn cho phần cổ phiếu ESOP BHS
20/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
20/06/2016 Tổ chức đại hội cổ đông bất thường niên độ 2015-2016 BHS
20/06/2016 Thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành BHS
16/06/2016 Thông qua kết quả đăng ký và xử lý cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết BHS
15/06/2016 Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ESOP BHS
10/06/2016 Danh sách người nội bộ mua cổ phiếu ESOP BHS
10/06/2016 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức và người có liên quan BHS