TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
16/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Giám đốc Tài chính BHS
16/06/2017 Cổ đông nội bộ Lê Văn Hòa giải trình việc đặt mua nhầm lệnh cổ phiếu BHS BHS
15/06/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty GMC VN BHS
13/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: kế toán trưởng BHS
13/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Giám đốc nhà máy đường luyện BHS
07/06/2017 Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐQT v/v thông qua Hợp đồng sáp nhập và Dự thảo Điều lệ CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sau sáp nhập BHS
05/06/2017 Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan đến Giám đốc Tài chính BHS BHS
05/06/2017 Nghị quyết HĐQT v/v Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế. BHS
05/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Giám đốc nông trường BH-TL BHS
01/06/2017 Thông báo thay đổi niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Sở GDCK TP.HCM BHS
31/05/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (GMC Việt Nam) BHS
31/05/2017 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu BHS
26/05/2017 Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết của BHS BHS
26/05/2017 Bầu chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 BHS
26/05/2017 Nghị quyết bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 BHS
26/05/2017 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 BHS
26/05/2017 Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 BHS
25/05/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của trưởng Ban Kiểm Soát BHS
19/05/2017 Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2017 BHS
19/05/2017 Đầu tư chiến lược vào HAGL BHS
15/05/2017 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17 BHS
11/05/2017 Thông báo ứng cử, đề cừ thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2017 (1) BHS
08/05/2017 Nghị quyết 110 của HĐQT về tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty BHS
05/05/2017 Công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của BHS BHS
28/04/2017 Bổ nhiệm Giám đốc nông trường Biên Hòa - Thành Long BHS
27/04/2017 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của GMC Việt Nam BHS
26/04/2017 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (26/04/2017) BHS
26/04/2017 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu BHS
24/04/2017 Nghị quyết Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng; kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu BHS
22/04/2017 Báo cáo về ngày Công ty Global Mind VN trở thành cổ đông lớn BHS