Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Phan Rang (BHS Phan Rang)

 • 160 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
 • ĐT: (+84) 259 3888 039

  |

  Fax: (+84) 259 3888 633

 • Email: bhsphanrang@bhs.vn
Liên hệ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  • Ban Kiểm Soát

   • Bộ phận Kiểm soát nội bộ

 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • BAN GIÁM ĐỐC

  • P. Nguyên Liệu

  • P. Kỹ Thuật Nông Nghiệp

  • P. Kỹ Thuật Sản Xuất

  • Phân Xưởng Đường

  • P. Tài Chính Kế Toán

  • P. Hành Chính Nhân Sự

  • P. Kinh Doanh Kho Vận