TÀI LIỆU DOWNLOAD

Vui lòng click vào link bên dưới để xem hoặc down tài liệu
Ngày tạo Tên tài liệu Đơn vị
14/08/2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ giai đoạn từ 01/04/2015 đến 30/06/2015 BHS
14/08/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/04/2015 đến 30/06/2015 BHS
15/05/2015 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 BHS
15/05/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 BHS
28/02/2015 Báo cáo tài chính đã soát xét giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2014 BHS
28/02/2015 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT đã soát xét giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2014 BHS
14/02/2015 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2014 BHS
07/11/2014 Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/07/2014 đến 30/09/2014 BHS
07/11/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT giai đoạn từ 01/07/2014 đến 30/09/2014 BHS
23/09/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2014 BHS
23/09/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ đã được kiểm toán cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2014 BHS
19/09/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ 6 tháng đầu 2014 BHS
19/09/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT 6 tháng đầu 2014 BHS
11/08/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ qúy II/2014 BHS
11/08/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý II/2014 BHS
13/05/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ qúy I/2014 BHS
13/05/2014 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý I/2014 BHS
27/03/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ năm 2013 BHS
27/03/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 BHS
14/02/2014 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ quý IV năm 2013 BHS
14/02/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013 BHS
05/11/2013 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ quý III năm 2013 BHS
05/11/2013 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013 BHS
28/09/2013 Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng năm 2013 BHS
19/09/2013 Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng tháng 09/2013 BHS
29/08/2013 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ soát xét 6 tháng năm 2013 BHS
29/08/2013 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT soát xét 6 tháng năm 2013 BHS
14/08/2013 Báo cáo tài chính tại công ty mẹ quý II năm 2013 BHS
14/08/2013 Báo cáo tài chính HỢP NHẤT quý II năm 2013 BHS
10/05/2013 Báo cáo tài chính quý I năm 2013 tại công ty mẹ BHS