Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

16/11/2017

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trân trọng thông báo: kể từ ngày 05/10/2017, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng và đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng theo Công văn 6753/UBCK-GSĐC ngày 11/10/2017 về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng.