Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà - Ninh Hoà

 • Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • ĐT: (0258) 3620416 - 3620040 -3620105

  |

  Fax: (0258) 3620143 – 3620106

 • Email: bhs.nh@bhs.vn
Liên hệ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Chủ sở hữu

  • Kiểm soát viên

   • Phòng kiểm soát nội bộ

 • Hội đồng thành viên

  • Văn phòng công ty

 • Ban tổng giám đốc

  • Phòng
   nguyên liệu

  • Phòng kỹ thuật
   nông nghiệp

  • Nông trường
   Ninh Hòa

  • Phân xưởng
   Đường

  • Phân xưởng
   bảo trì

  • Trung tâm
   Nhiệt điện

  • Phòng Kỹ thuật
   sản xuất

  • Phòng
   Tài chính Kể toán

  • Phòng
   Hành chính - Nhân sự

  • Phòng Quản lý
   hệ thống

  • Phòng
   Kho vận